top of page

CTG HARİTA HİZMETLERİ

Harita ve Mühendislik Hizmetleri

  • İFRAZ VE TEVHİD

İfraz, parselin iki ya da daha fazla parçaya bölünmesi işlemidir.
Tevhid, birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.

  • APLİKASYON

Taşınmaza ait mülkiyet, irtifak hakkı ve yol sınırlarının, tescilli tapu planındaki bilgi ve belgelerin uygun olarak zeminde işaratlenmesi işlemidir.

  • YOLA TERK VE İHDAS

Yola terk, imar planı gereği açılması gereken yolların ilgili parsellerden ayrılıp kamuya devredilme işlemidir.

İhdas, evveliyatı yol olmasına rağmen, imar planı gereği kapanan yolların imar planındaki amacına uygun şekilde kullanılması amacıyla bir parsel numarası ile tapuya tescili işlemidir.

  • APLİKASYON KROKİSİ

Sınırları ve sınır noktalarını, bunların ölçülerini, zeminden alınan röper ölçülerini gösteren krokidir.

  • BAĞIMSIZ BÖLÜM PLANI

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet planındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren plandır.

  • VAZİYET PLANI

Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren plandır.

Business Meeting
  • CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Parselin tapu sicilinde kayıtlı cinsinin değiştirilmesi işlemidir.

  • PLANKOTE KROKİSİ

Arazinin topografik yapısının belirlenmesi amacıyla yapılan, arazinin yapısına göre belli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşan kotlu ve ölçekli krokidir.

  • AS-BUILT ÖLÇÜMLERİ

Mühendislik projelerinin iş sonu ölçümü ve projelendirilmesi işlemidir.

  • ALTYAPI PROJELER

Belirlenen mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda yapılan yol, su, elektrik, gaz, makine, pis su, drenaj, istinat duvarı, telekomünikasyon, içme, kullanma ve sulama suyu, yangın, yağmur suyu, vb. projelerdir.

Çapa 1
Çapa 2
Çapa 3
Çapa 4
Çapa 5
Çapa 6
Çapa 7
Çapa 8
Çapa 9
Çapa 10
bottom of page